Vedligeholdelsesaftale - Læs bestemmelserne nedenfor.

Se eksempel på aftale her

Du kan indgå en vedligeholdelsesaftale på dit gasfyr. Aftalen gælder kun for ejendomme under 300 m2, i de områder hvor der tilbydes fjernvarme og hvor der ikke er etableret hovedledningsnet endnu. 

§1. Formål

Stk.1. For at give økonomisk tryghed i forbindelse med udvidelse af fjernvarmeområdet i Næstved by etableres en vedligeholdelsesaftale for ejendommens gasfyr.

Stk.2. Ved nedbrud af ejendommens gasfyr sikres kommende fjernvarmekunder, at de ikke skal afholde en stor omkostning til udskiftning eller reparation af gasfyret kort tid før, der etableres fjernvarme i ejendommens område.

 

§2. Ejendomme omfattet af aftalen

Stk.1. Ejere af ejendomme under 300 m2, der er beliggende i områder af Næstved by, hvor Næstved Fjernvarme har forsyningspligt og der endnu ikke er etableret hovedledningsnet, kan tegne denne vedligeholdelsesaftale.

Stk.2. Forsyningspligten indtræder når Næstved Kommune har godkendt projektforslaget for det pågældende område.

 

§3. Vedligeholdelsesaftalen omfatter

Stk.1. Vedligeholdelsesaftalen omfatter alene gaskedel med tilhørende varmtvandsbeholder.

Stk.2. Næstved Fjernvarme er forpligtet til at udskifte eller reparere eksisterende gaskedel og varmtvandsbeholder i ejendommen. Det er Næstved Fjernvarme der afgør, om der skal ske reparation eller udskiftning.

Stk.3. Det er Næstved Fjernvarmes ansvar, at gaskedel og varmtvandsbeholder er funktionsdygtig og lovlig efter udskiftning eller reparation.

Stk.4. Næstved Fjernvarme afholder alle omkostninger til reparation eller opsætning af gaskedel/varmtvandsbeholder, dog således at der pr. udkald/skade/reparation/udskiftning er en egenbetaling. Egenbetalingen fremgår af det til enhver tid gældende tarifblad, og udgør pt. 1.500 kr.

Stk.5. Opstår der skade på tidligere udført reparation inden for 2 år, afholder Næstved Fjernvarme alle omkostninger hertil og der skal ikke betales egenbetaling.

Eneste betingelse er dog, at aftalen er aktiv.

 

 § 4. Service

Stk.2. Ved udkald og udbedring af uopsættelige skader udenfor normal åbningstid, betales udover egenbetalingen, et særskilt udkaldsgebyr i henhold det til enhver tid gældende tarifblad for Næstved Fjernvarme, som pt. udgør 2.315 kr. pr. udkald.

Stk.3. Ved udbedring af større skader kan det ikke forventes, at det sker udenfor normal arbejdstid.

Normal åbningstid er på hverdage:

Mandag til torsdag: 9.00 til 15.00

Fredag:                  9.00 til 13.00

 

§ 5. Vedligeholdelsesaftalen omfatter ikke

Vedligeholdelsesaftalen omfatter ikke:

 1. Udbedring af ulovlige installationer. Omkostninger hertil skal afholdes af ejeren og betales inden opstart af arbejdet.
 2. Udbedring af skader, der er omfattet af garantiordning
 3. Asbest-sanering. Omkostninger hertil skal afholdes af ejeren og betales inden opstart af arbejdet.
 4. Udbedringer af huller i væg mv. fra tidligere installation.
 5. Andre opvarmningsinstallationer som f.eks. varmepumpe, pillefyr, brændeovn mv.
 6. Udskiftning af veksler på en gaskedel med gennemstrømningsvandvarmer.
 7. Skader opstået som følge af unormal brug af gaskedlen.
 8. Skader opstået som følge af uautoriserede indgreb eller ændringer i installationen.
 9. Etablering af elinstallation og afløb, hvis dette kræves i forbindelse med reparationen/udskiftningen.
 10. Erstatning for skader på ejendomme som skyldes manglende varme.
 11. Erstatning for eventuelt opstået driftstab på grund af manglende varme i ejendommen.
 12. Omkostninger til midlertidige varmeforanstaltninger indtil gasfyret/varmtvandsbeholderen igen er funktionsdygtigt.

 

§ 6. Ejerens forpligtelser

Stk.1. Eventuelt lovpligtige eftersyn af gaskedel skal foretages af ejeren. Omkostning hertil afholdes af ejeren.

Stk.2. Gasfyret og varmtvandsbeholderen skal være funktionsdygtigt ved tegning af aftalen.

Stk.3. Det påhviler ejeren at meddele ejerskifte til Næstved Fjernvarme.

Stk.4. Aftalen forudsætter tilmelding til e-Boks og BetalingsService, efter modtagelse af første opkrævning.

 

§ 7. Betalinger

Stk.1. Ejeren betaler et månedligt abonnement efter det til enhver tid gældende tarifblad for Næstved Fjernvarme. Pt. udgør beløbet 125 kr./md. inkl. moms.

Stk.2. Beløbet opkræves kvartalsvis forud, til betaling den 1. januar, 1. april, 1. juli og 1. oktober (betalingsdato.)

Stk.3. Egenbetaling i forbindelse med en skade opkræves med den førstkommende terminsopkrævning efter udbedring af skaden.

Stk.4. Udkaldsgebyr opkræves med den førstkommende terminsopkrævning efter udkaldet er foretaget.

 

§ 8. Ikrafttræden

Stk.1. Vedligeholdelsesaftalen kan tegnes fra 10. juli 2023, og træder i kraft den dag aftalen underskrives.

Stk. 2. Skader og fejl opstået inden for en karensperiode på 30 dage fra aftalens underskrift udbedres ikke af Næstved Fjernvarme.

 

§ 9. Ophør

Stk.1. Vedligeholdelsesaftalen ophører automatisk med udgangen af det kvartal gaskedlen nedtages og erstattes med fjernvarme.

Stk.2. Vedligeholdelsesaftalen ophører automatisk med udgangen af det kvartal, hvor der ikke opnås tilstrækkelig tilslutning, som forudsat af Næstved Fjernvarme.

Stk.3. I det omfang ejeren ikke tilslutter sig fjernvarmen når dette er muligt, ophører vedligeholdelsesaftalen automatisk.

Stk.4. Vedligeholdelsesaftalen kan opsiges af ejeren og Næstved Fjernvarme 4 gange om året 20 dage inden betalingsdato.

Stk.5. Ved manglende betaling på den fastlagte betalingstermin fremsendes 1 rykker med en ny betalingstermin. Udebliver betalingen ophører vedligeholdelsesaftalen automatisk uden yderligere varsel. Herefter fremsendes en skrivelse om ophør af vedligeholdelsesaftalen.

Stk.6. Ved ejerskifte ophører vedligeholdelsesaftalen automatisk ved næstkommende kvartalsopkrævning. Den nye ejer kan benytte vedligeholdelsesaftalen i den periode.

Stk.7. Aftalen kan kun gentegnes ved ejerskifte jf. stk. 6.

Stk. 8. Der ydes ikke refusion af forudbetalt betaling af vedligeholdelsesaftalen.

 

§ 10. Ændringer

Stk.1. Der kan forekomme ændringer i denne aftale, hvis ændringerne ikke kan accepteres, kan aftalen opsiges jf. § 9 stk. 4

Stk.2. De til enhver tid gældende betingelser fremgår på vores hjemmeside www.naestvedfjernvarme.dk