Beskrivelse af fjernvarmeinstallationsforløb

Et installationsforløb er delt i tre tempi. Først aflægger NFV et besøg, hvor rammerne for installationen fastlægges. Dernæst udføres de udvendige arbejder, med etablering af stikledning ind til ejendommen. Til sidst laves de indvendige arbejder, med nedtagning af gaskedel og opsætning af fjernvarmeenhed.

Inden opstart af anlægsarbejdet.

I forbindelse med planlægning af anlægsarbejdet, aflægger NFV et besøg og fastlægger i samarbejde med ejendommens ejer, hvor stikledningen fra vejen (hovedledningen), ind til ejendommen, skal nedgraves.

Indføringsstedet i ejendommen samt placering af den indvendige fjernvarmeenhed med tilhørende rørføring, aftales ligeledes. Alt skal udføres i synlige rør fra hovedhaner til fjernvarmeenheden.

Har ejeren kendskab til andre ledninger på grunden, som f.eks. gasledning, vandledning, kloakledning, TV-/internet-kabler mfl. skal dette oplyses ved besøget.

Efter besøget modtager ejeren en besøgsrapport pr. mail med de ting, der er aftalt ved besøget.

Udvendige arbejder.

Det faktiske starttidspunkt for anlægsarbejdet meddeles i god tid til husejeren. Tidsplan for anlægsarbejdet er tilgængelig på NFV’s hjemmeside. NFV etablerer en fjernvarmeledning fra hovedledningen i vejen og ind til ejendommen. På udførselstidspunktet skal ejeren sørge for at gravearealet er tilgængeligt for entreprenøren.

Ved indføringsstedet i ejendommen placeres et udvendigt skab med ventiler og energimåler. Der bores hul i husmuren når de indvendige arbejder opstartes. Skal stikledningen indføres i en kælder etableres der ikke et udvendigt skab. I dette tilfælde bores der hul i soklen, i forbindelse med de udvendige arbejder.

Hvis arbejdet foregår i græsplænen, sår NFV græsfrø bagefter. Graves der i flisebelægning, lægges fliserne tilbage. Det kan være nødvendigt at grave visse planter, buske eller træer op under arbejdet. I så fald genplanter og/eller erstatter vi disse, hvorefter ejer overtager ansvaret for dem.

Når arbejdet er afsluttet underskriver ejeren en erklæring om, at arbejdet er udført uden fejl og mangler. Der laves ligeledes 1 års- og 5 årsgennemgang af arbejdet, hvor eventuelle fejl og mangler udbedres.

Efter endt arbejde modtager ejeren en rapport pr. mail med dokumentation for det udførte arbejde.

Indvendige arbejder – Model A

Hovedledningsnettet i vejen færdiggøres i etaper og når der er fyldt vand på systemet, aftales et tidspunkt for den indvendige installation.

NFV nedtager eksisterende udstyr og opsætter fjernvarmenheden, der tilsluttes ejendommens varme- og vandsystem. Installation sker efter de til enhver tid gældende tekniske bestemmelser gældende for NFV. Har anlægget eksisterende cirkulationspumpe til det varme vand, som er i drift og funktionsdygtig, genbruges denne. Ellers bliver den udskiftet på ejerens regning.

NFV’s leveringsgrænse og dermed ansvar for varmelevering, er umiddelbart efter fjernvarmeenheden. Ønskes fjernvarmen suppleret med en anden varmekilde, som kræver tilslutning til det vandbårne anlæg, skal man vælge Model C, da NFV ikke tager ansvaret for andre energikilder.

Fjernvarmeenheden tilsluttes den eksisterende lovlige elforsyning, højst 1,5 meter fra enheden. Stikkontakten skal indeholde ”jord”. NFV monterer udeføler til temperaturmåling og eventuel antenne, så vi kan fjernaflæse varmeforbruget.

Fjernvarmeenheden monteres mindst 80 cm over gulvet og med højst 190 cm til øverste kant. En standard fjernvarmeenhed til ejendomme under 300 m2 måler i cm: B53, D39 og H80.

NFV sørger for at efterlade færrest mulige synlige spor efter installationsarbejdet, men der vil være synlige spor fra den eksisterende installation, som ikke udbedres. Vandret gasaftræk gennem udvendig væg blændes med mørtel.

Der kan efterfølgende forekomme ekstra arbejde, som ejer selv betaler.

 • Afblænding eller demontering af lodrette aftræk til/fra det gamle fyr, herunder aflukning af skorsten eller aftræksrør i top og/eller nedtagning og afmelding af skorsten.
 • Fjernelse og bortskaffelse af udvendig overjordisk olietank.
 • Nedtagning af åben ekspansionsbeholder eller varmtvandsbeholder på loftet.
 • Reparation af gulv under eksisterende fyr, kedel, varmtvandsbeholder, olietank og lignende.
 • Reparation af evt. pudsskader ved fjernelse af gasinstallation.
 • Udbedring af ulovlige elinstallationer, etablering af HPFI-relæ og fremføring af elforsyning til udtag højst 1,5 meter fra tilslutningsanlægget.
 • Aflukning eller etablering af gulvafløb.
 • Indvendigt flise-, tømrer- og snedkerarbejde samt retablering af andre overflader og anden belægning samt indvendigt og udvendigt malerarbejde.
 • Nye radiatorer, gulvvarme, termostatventiler og andre forbedringer, du ønsker i forbindelse med overgangen til fjernvarme.
 • Anden placering af tilslutningsanlæg, i forhold til placeringen af det eksisterende varmeanlæg.
 • Funktionsafprøvning ved hjælp af måleudstyr.

Får du brug for at få lavet nogle af disse ekstraarbejder, kan du få et tilbud fra den VVS-installatør, der laver installationen for NFV. Du kan også bede et andet firma om at lave ekstraarbejdet.

Uanset hvem der vælges, betaler ejer selv for ekstraarbejdet.

Miljøfarlige stoffer og ulovlige installationer

Ejer har ansvaret for, at eksisterende varmeanlæg ikke rummer ulovlige installationer, asbest, PCB eller andre sundheds- eller miljøskadelige stoffer og har pligt til at orientere NFV, hvis der er kendskab eller mistanke hertil. Udbedring heraf sker for ejers regning.

Ved mistanke om asbest udtages en asbestprøve for ejers regning. Du kan få oplyst saneringsprisen, inden arbejdet begynder. Opdager NFV først ulovlige installationer eller miljøfarlige stoffer, når arbejdet er i gang, standses arbejdet indtil forholdene er udbedret.

Også her udføres arbejdet for ejers regning.

Serviceabonnement Model A og B

Løbende vedligeholdelse.

Fjernvarmeenheden er NFV’s ejendom. Enheden skal holdes fri af skabe og lignende, så enhedens sorte isoleringskappe og kabinet frit kan tages af, når der skal udføres service.

Serviceabonnementerne omfatter leje, service og vedligeholdelse af fjernvarmeanlægget samt udskiftning af reservedele, som vist på modelskitsen.

Dog vil der blive opkrævet en betaling på 2.315 kr.*ved tilkaldelse af service, uden for normal arbejdstid**, hvis problemet kan henføres til kundens eget anlæg, herunder manglende vand, defekte radiatorventiler eller ved luft i anlægget.

Fejl og mangler, der enten kan henføres til uagtsomhed fra kundens side eller kundens eget anlæg, er ikke omfattet af serviceabonnementet. Isolering af rør fra hovedhaner frem til fjernvarmeenheden, må ikke demonteres. Beskadiges isoleringen skal dette meddeles NFV.

*) Gældende takst fremgår til enhver tid af Næstved Fjernvarmes tarifblad.

**) Mandag-torsdag kl. 8-15, fredag kl. 8-13.

Denne beskrivelse opdateres løbende. 

Illustration af henholdsvis Model A og Model B

Model C – ”almindelig tilslutning”

Ejer sørger selv for alt vedrørende projektering, køb, installation og vedligeholdelse af tilslutningsanlægget, ejer dette og er i enhver henseende ansvarlig for kompatibiliteten mellem den leverede fjernvarme og tilslutningsanlægget. Ejer betaler for kompensation og afbrydelse til Naturgasleverandør.

Hele beskrivelsen kan hentes her.

Se abonnementspris m.fl. iht. gældende tarifblad.

Opdateret december 2023