Klagevejledning

Hvis du har klaget til os og du ikke er tilfreds med svaret/afgørelsen som vi har truffet har du mulighed for at indbringe afgørelsen til en af nedenstående klageinstanser:

Ankenævnet på Energiområdet
Carl Jacobsens Vej 35
2500 Valby
Tlf. 4171 5001
post@energianke.dk

Ankenævnet på Energiområdet varetager de konkrete civilretlige forbrugerklager som eksempelvis klager over målt forbrug, restanceinddrivelse, forsyningsafbrydelse, flytteafregning, ejerskifte, udtrædelsesgodtgørelse m.v.
Klagen skal typisk angå et økonomisk krav mod energiselskabet, f.eks. et krav om at få tilbagebetalt et beløb, fordi det faktiske forbrug ikke svarer til det målte forbrug.

Du skal som minimum sikre dig at du har vores afgørelse på skrift, f.eks. i en mail eller et brev.

Du kan læse mere om klagesager og indgive din klage online på Ankenævnets hjemmeside: www.energianke.dk

Det koster et klagegebyr at få en sag behandlet. 

Forsyningstilsynet
Torvegade 10
3300 Frederiksværk
Tlf. 4171 5400

Forsyningstilsynet behandler klager over generelle forhold efter varmeforsyningsloven og regler udstedt i
medfør af loven, f.eks. klager over priser og generelle
leveringsbestemmelser.

Du kan sende din klage til Forsyningstilsynet via
Digital Post via virk.dk eller
Digital Post via borger.dk
eller på mail post@forsyningstilsynet.dk