Ofte stillede spørgsmål

Vi har samlet nogle af de spørgsmål, vi oftest hører fra mulige, kommende og nye fjernvarmekunder.

Fakta om fjernvarme

Hvem er Næstved Fjernvarme?

Næstved Fjernvarme er et privatejet andelsselskab, der ejes af vores kunder
(= andelshavere).

NFV er et andelsselskab med begrænset ansvar, hvilket i vores tilfælde betyder, at uanset om man vælger at blive andelshaver eller ej, så sidestilles man økonomisk. Som andelshaver har du den fordel, at du kan gøre din indflydelse gældende med din stemmeret på vores generalforsamlinger.

Næstved Fjernvarme har en god økonomi, vores overskud fra driften bliver (jævnfør lovgivningen) i andelsselskabet og bruges til at nedsætte prisen på din fjernvarme.

Hvad er fjernvarme?

Fjernvarme fra Næstved Fjernvarme kommer næsten udelukkende fra den overskudsvarme, der opstår ved afbrænding af affald hos AffaldPlus i Næstved.

Fjernvarme bygger på et simpelt princip, hvor vandet cirkulerer i et lukket system. Varmt vand bliver sendt ud til forbrugerne, her afkøles det og sendes retur til udgangspunktet, hvor det bliver genopvarmet.

Er fjernvarmen miljørigtig?

Ja, fjernvarmen udleder væsentligt mindre CO2 end andre alternativer.

Se vores fjernvarmedeklaration og sammenligning med andre alternativer her. 

Hvorfor fjernvarme

Hvorfor skal jeg vælge fjernvarme frem for anden opvarmning?

Uanset om du varmer din bolig op med naturgas, olie eller el, er der penge at spare ved at skifte til fjernvarme.

Prøv vores prisberegner for at se din besparelse.

 

Væk naturgas

Folketinget har besluttet at naturgassen skal udfases til opvarmning.

Du har derfor nu en unik mulighed for at være med til at sikre denne omstilling.

Er der fordele ved at skifte lige nu?

Du kan i en begrænset periode vælge at blive tilsluttet ved at betale et grønt omstillingsbidrag, over 20 år, i stedet for tilslutningsbidraget. Se mere under punktet ”Hvad koster det at få fjernvarme?”

Forventer du at udskifte dit naturgasfyr inden for de næste år, kan du spare udgiften til et nyt fyr ved at skifte til fjernvarme og leje din fjernvarmeenhed.

Har du et gammelt oliefyr, skal du, ifølge lovgivningen, skifte til anden opvarmning, når det ikke virker længere. Regeringen har sat som mål, at oliefyr ikke længere bliver brugt til opvarmning af boliger i år 2030.

Det er nu der tilbydes fjernvarme. Opnår vi ikke den fastlagte tilslutningsprocent i dit område bortfalder muligheden fremadrettet og der skal på sigt findes et andet alternativ.

Jeg er i tvivl om, hvorvidt fjernvarme er en god ide for mig.

Kontakt os eller benyt vores prisberegner for at få lavet en økonomisk beregning for din ejendom (hav årsopgørelse fra din nuværende varmeleverandør klar).

Du har også mulighed for at få et møde med vores energirådgiver.

Tilslutning til fjernvarme

Hvordan bliver jeg tilmeldt fjernvarmen?

Se, om du kan få fjernvarme her

Og følg vejledningen for at tilmelde dig.

 

Din tilmelding er først gældende, når du underskriver en leveringsaftale. 

Her skal du bl.a. tage stilling til, om du vil være andelshaver og om du vil abonnere på et tilslutningsanlæg Model B eller Model A – varmemesterordning.

 

Spørgsmål?

Har du brug for hjælp til tilmelding, spørgsmål om skift til fjernvarme, eller brug for at tale med en af vores energirådgivere, så ring på tlf. 5572 5665.

Hvornår kan jeg blive tilsluttet?

Hvis du bor i et område, hvor vi i forvejen har hovedledning i vejen, kan du sædvanligvis blive tilsluttet indenfor 1 måned, men ved stor efterspørgsel eller hvis vejret er en hindring, må der forventes at gå længere tid.

I områder hvor vi etablerer nye hovedledninger, kan du finde mere information her, eller kontakte os for at få oplyst tidspunktet for mulig tilslutning.

Hvor meget fylder et fjernvarmeanlæg?

Vores fjernvarmeanlæg fylder lidt mindre end et naturgasfyr.

Læs mere om fjernvarmeanlægget og se mål her.

Hvad er forskellen på andelshaver og ikke andelshaver?

Som kunde skal du selv tage stilling til om du vil være andelshaver. 

Det er gratis at være andelshaver, og du forpligter dig ikke økonomisk.

Fordelen ved at være andelshaver er, at du har indflydelse via din stemmeret på vores generalforsamling.

Næstved Fjernvarme har en god økonomi, vores overskud fra driften skal ifølge lovgivningen forblive i andelsselskabet og bruges til at nedsætte prisen på din fjernvarme.

Er det besværligt at skifte til fjernvarme?

Vi sørger for at lægge fjernvarmerør fra vejen ind til din ejendom og aftaler med dig, hvor det er bedst at indføre rørene i din bolig.

Vi sørger for at levere, opsætte og installere fjernvarmen hos dig, så den virker, når vi går, hvis du vælger serviceabonnement Model A. Vælger du Model B eller C, betaler du selv installationen og skal have tilbud fra en autoriseret VVS-installatør.

Du bliver orienteret i god tid inden vores besøg.

Har du gasfyr, skal du selv afmelde din gasaftale hos Evida, efter nærmere aftale med os.

Du kan stadig bruge dine radiatorer og din gulvvarme, når du skifter fra naturgas og olie til fjernvarme.

Du skal regne med at undvære varmt vand og varme en enkelt dag, mens vi installerer din fjernvarme.

Kan jeg anvende andre energikilder sammen med fjernvarme?

Ja. Du kan uden problemer anvende f.eks. brændeovn og luft til luft varmepumpe som supplerende varmekilde.

Du kan også tilkoble andre energikilder til fjernvarmeenheden, men det kræver at du vælger Model C.

NFV tager ikke ansvaret for andre energiformer end fjernvarme.

 

Kan jeg bruge mine gamle radiatorer og gulvvarme, hvis jeg skifter til fjernvarme?

Ja. Hvis du har vandbårne radiatorer (radiatorer med varmt vand) og gulvvarme, skal du hverken skifte dem eller rørføringen i huset.

Skal jeg stadig bruge min gamle varmtvandsbeholder?

Nej, i tilslutningsanlægget er der indbygget en gennemstrømningsvandvarmer, som giver varmt vand når du åbner for den varme hane.

Den løber aldrig tør for varmt vand og er meget økonomisk i brug.

Se her hvordan du kan abonnere på et tilslutningsanlæg hos os.

Ved større ejendomme, typisk over 700 m2, skal det vurderes om din varmtvandsbeholder skal genanvendes eller den skal udskiftes.

 

Hvor lang tid skal jeg undvære varme/varmt vand?

Installationen kan normalt klares på 1 dag.

Økonomi med fjernvarme

Hvad koster det at få fjernvarme?

Der er forskel på om ejendommen ligger i et eksisterende eller nyt fjernvarmeområde.

Se om du kan få fjernvarme her.

 

Pris i nye områder

Ved tilslutning til fjernvarme kan man vælge tre betalingsmodeller. 

Læs mere om betalingsmodellerne her.

 

Pris eksisterende områder

Tilslutningsbidraget til Næstved Fjernvarme for et hus under 300 m2 fremgår af det, til enhver tid, gældende tarifblad.

Dertil kommer udgifter til at ændre fra hhv. oliefyr, elvarme eller naturgas. Her kan du vælge Model A, B eller C iht. fjernvarmeleveringsaftalen.

Hvad er et serviceabonnement?

Du kan vælge mellem tre serviceabonnementer på fjernvarmeenheden, når du tilmelder dig fjernvarme.

Læs mere om serviceabonnementerne her.

Vælger du Model B eller C, er det en god ide at indhente tilbud fra minimum 2 VVS-installatører for at finde den billigste pris, da installationsarbejdet kan variere meget fra hus til hus.

Hvad er vedligeholdelsesaftale for gasfyr?

I forbindelse med udvidelse af fjernvarmen, kan du tegne en vedligeholdelsesaftale på dit gasfyr.

Dermed kan du være sikker på at have varme, indtil du får din fjernvarmeenhed installeret.

Læs mere om vedligeholdelsesaftale for gasfyr her.

Vedligeholdelsesaftalen kan tegnes uanset om der indgås aftale om levering af fjernvarme.

Hvor meget kan jeg spare ved at vælge fjernvarme?
Hvordan fastsættes tilslutningsbidraget?

Udvidelsesprojekterne hviler i sig selv, derfor afhænger tilslutningsbidraget af, hvor meget det koster at tilslutte nye kunder.

Der mange faktorer, der spiller ind ved fastlæggelse af tilslutningsbidraget. Bl.a. anlægsomkostninger, investering i nyt produktionsanlæg og renter.

Hvert projekt har sit eget liv og økonomi som vurderes individuelt.

Det betyder, at forudsætningerne for beregning af tilslutningsbidraget er vidt forskellige.

Ikke ét fjernvarmeprojekt i Danmark er ens og derfor kan tilslutningsbidrag selskaberne imellem heller ikke sammenlignes.

Læs mere her. 

Kan jeg afmelde abonnement på tilslutningsanlægget?

Ja, abonnementet kan, for ejendomme under 7.500 m2, opsiges med 1 måneds varsel af ejeren og med 6 måneders varsel af Næstved Fjernvarme.

Opsigelsen regnes for effektueret når en autoriseret VVS-installatør har returneret det intakte/fuldt funktionsdygtige tilslutningsanlæg til Næstved Fjernvarme.

Udgiften til at nedtage anlægget afholdes af den som opsiger aftalen.

Hverdagen med fjernvarme

Kan jeg lukke for mit varmesystem om sommeren?

Ja, i tilslutningsanlægget kan vælges sommerdrift, så vil anlægget kun producere varmt vand.

Hvornår får jeg min årsopgørelse?

Der udarbejdes årsopgørelser på baggrund af de aflæsninger vi henter hjem via fjernaflæsning.

Er du tilmeldt Betalingsservice og benytter Netbank, finder du årsopgørelsen i Netbank enten via din betalingsoversigt for februar måned eller ved selve betalingen i februar måned. 

Benytter du ikke Netbank, fremsendes årsopgørelsen sammen med din betalingsoversigt for februar. En evt. efterbetaling lægges oven i rate 1 og trækkes fra din konto den 11. februar. Skal du derimod have penge tilbage, modregner vi rate 1 heri og indsætter et evt. overskydende beløb på din konto.

Hvis du ikke er tilmeldt Betalingsservice, fremsendes årsopgørelsen i en kuvert fra Nets. Årsopgørelsen lægges til rate 1 med 10. februar som sidste rettidige indbetalingsdato. Skal du derimod have penge tilbage, modregner vi rate 1 heri og har du herefter yderligere penge tilgode, udbetales restbeløbet når du har oplyst os dit bankkontonr.

Så snart årsopgørelserne er dannet i vores system kan du, i eForsyning se din opgørelse og beregnet varmeregnskab/budget for det nye år. Dette må dog først anses som endeligt den 20. januar.

Hvad er en motivationstarif?

Jo lavere temperatur vi kan holde i ledningsnettet, jo mindre energi vil gå tabt.

Motivationstariffen belønner kunder, der har en god afkøling i forhold til fremløbstemperaturen, hvorimod den skal medvirke til, at kunder, der afkøler dårligt forbedre deres varmeinstallation og optimere afkølingen.

Læs mere her.

 

Kan jeg fravælge fjernvarmen igen?

Bor du i en ejendom, hvor tilslutning har været frivillig, kan du udtræde af selskabet med en måneds skriftligt varsel til udgangen af en måned, når der er gået fem måneder fra aftalens indgåelse.

Udtrædelsesvilkår er nærmere beskrevet i vedtægterne §5.

Udvidelse af fjernvarmenettet

Projektforslag 2024 til 2028 - Nøgletal

Hvor meget betaler eksisterende kunder til projektet? 

 

Nedenstående beregninger bygger på selskabsøkonomien i projektforslaget. Disse beregninger er opdateret med aktuelle priser for ledning- og produktionsanlæg samt gas- og varmesalgspriser.

"Bidrag fra nuværende kunder" svarer til den nuværende produktion på gas (900 kr./MWh) der bliver omlagt til billigere halmbrændsel (210 kr./MWh), men der betales fortsat samme varmesalgspris og nuværende kunder betaler derved for deres fordel ved det nye produktionsanlæg.

Forskellen mellem omkostninger og indtægter skal dækkes af nye kunders tilslutningspris, som således beregnes til 84.110 kr.

  

Samlede omkostninger og indtægter over en 20 årig periode.

  

Opdateret: Marts 2024

//