Vedligeholdelsesaftale 

Skal vi sørge for dit gasfyr, indtil du får fjernvarme?

Er fjernvarmen på vej? 

Så kan du få en vedligeholdelsesaftale på dit fyr

Når du vælger at skifte til fjernvarme, kan der godt gå noget tid, før dit naturgasfyr erstattes af et fjernvarmeanlæg.

For at give dig økonomisk tryghed i denne overgangsperiode, tilbyder vi en vedligeholdelsesaftale for dit gasfyr. Så du ikke skal bekymre dig om store udgifter til reparation eller udskiftning af dit gasfyr, mens du venter på fjernvarmen.

 

Hvem kan få en vedligeholdelsesaftale?

Du kan få en vedligeholdelsesaftale på dit ga​sfyr, hvis du ejer en ejendom under 300 m2 i områder af Næstved by, hvor Næstved Kommune har godkendt at fjernvarmenettet skal udvides til, og der endnu ikke er etableret hovedledningsnet.

Du kan tilmelde dig vedligeholdelsesaftalen nu og senere, indtil vi installerer fjernvarmen hos dig eller konstaterer, at der ikke kommer fjernvarme til dit område. 

 

Hvad koster det?

Betal et lille beløb hver måned og undgå store udgifter til reparation eller udskiftning

En vedligeholdelsesaftale koster 125 kr. om måneden efter det til enhver tid gældende tarifblad.

Beløbet opkræves kvartalsvis, så du betaler 375 kr. hver gang den 1. januar, 1. april, 1. juli og 1. oktober.

 

Egenbetaling

Hvis der opstår en skade på din gaskedel eller varmtvandsbeholder, vil du blive opkrævet en egenbetaling på 1.500 kr. efter det til enhver tid gældende tarifblad.

 

Udkaldsgebyr

Hvis der er behov for at kalde teknikerne ud udenfor normal arbejdstid, vil der være et særligt udkaldsgebyr på 2.315 kr. udover egenbetalingen.

Det er vigtigt at bemærke, at større skader ikke forventes at blive udbedret udenfor normal arbejdstid.

 

Vi dækker reparation og udskiftning 

Kontakt os, hvis der opstår problemer

Vi er klar, hvis der opstår en fejl på din gaskedel eller varmtvandsbeholder, inden du får fjernvarme.

Du skal ikke bekymre dig om dyre regninger, hvis der opstår en fejl på din gaskedel eller varmtvandsbeholder, inden du får fjernvarme.

Men indtil da, er det dit ansvar at holde øje med dit gasfyr og bruge det rigtigt. Og give os besked, hvis du vil gøre brug af din aftale.

Du skal selv betale for de lovpligtige eftersyn af gaskedlen, og både gasfyret og varmtvandsbeholderen skal være i god stand og fungere korrekt, før du tegner aftalen.

Ved ejerskifte af ejendommen, skal du huske at informere os om det, da vedligeholdelsesaftalen dermed ophører ved næstkommende kvartalsopkrævning. 

 

Bestemmelser:

 

§1. Formål

Stk.1For at give økonomisk tryghed i forbindelse med udvidelse af fjernvarmeområdet i Næstved by etableres en vedligeholdelsesaftale for ejendommens gasfyr.

Stk.2Ved nedbrud af ejendommens gasfyr sikres kommende fjernvarmekunder, at de ikke skal afholde en stor omkostning til udskiftning eller reparation af gasfyret kort tid før, der etableres fjernvarme i ejendommens område.

§2. Ejendomme omfattet af aftalen

Stk.1Ejere af ejendomme under 300 m2, der er beliggende i områder af Næstved by, hvor Næstved Fjernvarme har forsyningspligt og der endnu ikke er etableret hovedledningsnet, kan tegne denne vedligeholdelsesaftale.

Stk.2Forsyningspligten indtræder når Næstved Kommune har godkendt projektforslaget for det pågældende område.

§3. Vedligeholdelsesaftalen omfatter

Stk.1Vedligeholdelsesaftalen omfatter alene gaskedel med tilhørende varmtvandsbeholder.

Stk.2Næstved Fjernvarme er forpligtet til at udskifte eller reparere eksisterende gaskedel og varmtvandsbeholder i ejendommen. Det er Næstved Fjernvarme der afgør, om der skal ske reparation eller udskiftning.

Stk.3Det er Næstved Fjernvarmes ansvar, at gaskedel og varmtvandsbeholder er funktionsdygtig og lovlig efter udskiftning eller reparation.

Stk.4Næstved Fjernvarme afholder alle omkostninger til reparation eller opsætning af gaskedel/varmtvandsbeholder, dog således at der pr. udkald/skade/reparation/udskiftning er en egenbetaling. Egenbetalingen fremgår af det til enhver tid gældende tarifblad, og udgør pt. 1.500 kr.

Stk.5. Opstår der skade på tidligere udført reparation inden for 2 år, afholder Næstved Fjernvarme alle omkostninger hertil og der skal ikke betales egenbetaling.

Eneste betingelse er dog, at aftalen er aktiv.

§ 4. Service

Stk.2Ved udkald og udbedring af uopsættelige skader udenfor normal åbningstid, betales udover egenbetalingen, et særskilt udkaldsgebyr i henhold det til enhver tid gældende tarifblad for Næstved Fjernvarme, som pt. udgør 2.315 kr. pr. udkald.

Stk.3Ved udbedring af større skader kan det ikke forventes, at det sker udenfor normal arbejdstid.

Normal åbningstid er på hverdage:

Mandag til torsdag: 9.00 til 15.00

Fredag:                  9.00 til 13.00

§ 5. Vedligeholdelsesaftalen omfatter ikke

Vedligeholdelsesaftalen omfatter ikke:

 1. Udbedring af ulovlige installationer. Omkostninger hertil skal afholdes af ejeren og betales inden opstart af arbejdet.
 2. Udbedring af skader, der er omfattet af garantiordning
 3. Asbest-sanering. Omkostninger hertil skal afholdes af ejeren og betales inden opstart af arbejdet.
 4. Udbedringer af huller i væg mv. fra tidligere installation.
 5. Andre opvarmningsinstallationer som f.eks. varmepumpe, pillefyr, brændeovn mv.
 6. Udskiftning af veksler på en gaskedel med gennemstrømningsvandvarmer.
 7. Skader opstået som følge af unormal brug af gaskedlen.
 8. Skader opstået som følge af uautoriserede indgreb eller ændringer i installationen.
 9. Etablering af elinstallation og afløb, hvis dette kræves i forbindelse med reparationen/udskiftningen.
 10. Erstatning for skader på ejendomme som skyldes manglende varme.
 11. Erstatning for eventuelt opstået driftstab på grund af manglende varme i ejendommen.
 12. Omkostninger til midlertidige varmeforanstaltninger indtil gasfyret/varmtvandsbeholderen igen er funktionsdygtigt.
§ 6. Ejerens forpligtelser

Stk.1Eventuelt lovpligtige eftersyn af gaskedel skal foretages af ejeren. Omkostning hertil afholdes af ejeren.

Stk.2Gasfyret og varmtvandsbeholderen skal være funktionsdygtigt ved tegning af aftalen.

Stk.3Det påhviler ejeren at meddele ejerskifte til Næstved Fjernvarme.

§ 7. Betalinger

Stk.1Ejeren betaler et månedligt abonnement efter det til enhver tid gældende tarifblad for Næstved Fjernvarme. Pt. udgør beløbet 125 kr./md. inkl. moms.

Stk.2Beløbet opkræves kvartalsvis forud, til betaling den 1. januar, 1. april, 1. juli og 1. oktober (betalingsdato.)

Stk.3Egenbetaling i forbindelse med en skade opkræves med den førstkommende terminsopkrævning efter udbedring af skaden.

Stk.4Udkaldsgebyr opkræves med den førstkommende terminsopkrævning efter udkaldet er foretaget.

§ 8. Ikrafttræden

Stk.1. Vedligeholdelsesaftalen kan tegnes fra 10. juli 2023, og træder i kraft den dag aftalen underskrives.

Stk. 2. Skader og fejl opstået inden for en karensperiode på 30 dage fra aftalens underskrift udbedres ikke af Næstved Fjernvarme.

§ 9. Ophør

Stk.1Vedligeholdelsesaftalen ophører automatisk med udgangen af det kvartal gaskedlen nedtages og erstattes med fjernvarme.

Stk.2Vedligeholdelsesaftalen ophører automatisk med udgangen af det kvartal, hvor der ikke opnås tilstrækkelig tilslutning, som forudsat af Næstved Fjernvarme.

Stk.3I det omfang ejeren ikke tilslutter sig fjernvarmen når dette er muligt, ophører vedligeholdelsesaftalen automatisk.

Stk.4Vedligeholdelsesaftalen kan opsiges af ejeren og Næstved Fjernvarme 4 gange om året 20 dage inden betalingsdato.

Stk.5Ved manglende betaling på den fastlagte betalingstermin fremsendes 1 rykker med en ny betalingstermin. Udebliver betalingen ophører vedligeholdelsesaftalen automatisk uden yderligere varsel. Herefter fremsendes en skrivelse om ophør af vedligeholdelsesaftalen.

Stk.6Ved ejerskifte ophører vedligeholdelsesaftalen automatisk ved næstkommende kvartalsopkrævning. Den nye ejer kan benytte vedligeholdelsesaftalen i den periode.

Stk.7. Aftalen kan kun gentegnes ved ejerskifte jf. stk. 6.

Stk. 8. Der ydes ikke refusion af forudbetalt betaling af vedligeholdelsesaftalen.

§ 10. Ændringer

Stk.1Der kan forekomme ændringer i denne aftale, hvis ændringerne ikke kan accepteres, kan aftalen opsiges jf. § 9 stk. 4

Stk.2. De til enhver tid gældende betingelser fremgår på vores hjemmeside www.naestvedfjernvarme.dk

Er mit gasfyr omfattet af lovpligtigt serviceeftersyn?

Langt de fleste gasfyr har lukket forbrænding og er derfor ikke omfattet af lovpligtigt gaseftersyn.

Er dit gasfyr med åben forbrænding, skal der udføres serviceeftersyn hvert 2. år.

Er du i tvivl om din gasfyrstype, så kontakt din VVS’er.

Sikkerhedsstyrelsens anbefalinger og vejledninger ved drift og vedligeholdelse af gasfyr, kan ses via dette link:

https://www.sik.dk/erhverv/gasinstallationer-og-gasanlaeg/vejledninger/gasinstallationer/klasse-4-lukket-forbraending

Sikkerhedsstyrelsen anbefaler, at installationen efterses af en autoriseret virksomhed, med intervaller der ikke overstiger 3 år.

Ønskes denne service skal du selv kontakte en VVS’er og afholde omkostningen hertil.

Serviceeftersyn er ikke omfattet af vedligeholdelsesaftalen på gasfyr fra Næstved Fjernvarme.

   

Det siger kunderne

Læs alle historier

Henrik slipper for bekymringer om gamle gasfyr-udgifter

Med et 22 år gammelt gasfyr, stod Henrik over for et vigtigt valg: Skulle han investere i et nyt gasfyr eller skifte til fjernvarme?

Den bedste løsning for den lille familie

Andreas og Simone på Åderupvej er glade for, at de har valgt fjernvarme.

Jesper fik besøg da røret dryppede

Røret drypper - nu ryger hele ferieopsparingen 😖
//