Installationsforløb

Sådan får du fjernvarme installeret

Installation i tre trin

 1. Først besøger Næstved Fjernvarme dig for at planlægge installationen. 
   
 2. Derefter udføres det udvendige arbejde, hvor der etableres en stikledning ind til din ejendom.
   
 3. Til sidst tages gaskedlen ned, og fjernvarmeenheden bliver sat op inde i dit hjem.

Inden arbejdet starter

Vi besøger ejendommen sammen med ejeren og beslutter, hvor stikledningen fra vejen til ejendommen skal graves ned

Vi aftaler også, hvor fjernvarmeenheden og rørene inde i ejendommen skal placeres. Alt skal udføres i synlige rør fra hovedhaner til fjernvarmeenheden.

Hvis ejeren kender til andre ledninger på grunden, som f.eks. gas, vand, kloak, tv eller internet, skal dette oplyses under besøget.

Efter besøget modtager ejeren en besøgsrapport pr. mail med de ting, der er aftalt ved besøget.

 

Overflyvning med drone

Når Næstved Fjernvarme udvider til nye områder, bruger vi droner til at registrere veje og rabatter, så vi kan efterlade området i samme stand, som vi modtog det.

Dette bliver i stigende grad udført ved droneoverflyvning af folk som har de nødvendige kompetencer og tilladelser.

De vil altid holde sig på offentligt areal, medmindre det er påkrævet at bevæge sig ind over anden mands matrikel.

I disse tilfælde vil alle berørte blive notificeret og kan også nægte at give tilladelse.

Hvis du mener, at en drone har fløjet uden tilladelse, kan du kontakte os.

Det udvendige arbejde på egen grund

 

Starttidspunkt meddeles i god tid til husejeren

Tidsplan for anlægsarbejdet er tilgængelig på vores hjemmeside.

Vi etablerer en fjernvarmeledning fra hovedledningen i vejen og ind til ejendommen. På udførselstidspunktet skal ejeren sørge for at gravearealet er tilgængeligt for entreprenøren.

 

Hul i muren

Ved indføringsstedet i ejendommen placeres et udvendigt skab med ventiler og energimåler. Når det indvendige arbejde begynder, vil der blive boret et hul i husmuren.

Skal stikledningen indføres i en kælder etableres der ikke et udvendigt skab. I dette tilfælde bores der hul i soklen, i forbindelse med de udvendige arbejder.

 

Have og fliser

NFV sår græsfrø og genetablere flisebelægning efter arbejdet er færdiggjort.

I nogle tilfælde kan det være nødvendigt at grave visse planter, buske eller træer op. Hvis det sker, vil NFV genplante og/eller erstatte dem, hvorefter ejeren overtager ansvaret for dem.

 

Afslutning af arbejdet

Når arbejdet er afsluttet underskriver ejeren en erklæring om, at arbejdet er udført uden fejl og mangler. Der laves ligeledes 1 års- og 5 årsgennemgang af arbejdet, hvor eventuelle fejl og mangler udbedres.

Efter endt arbejde modtager ejeren en rapport pr. mail med dokumentation for det udførte arbejde.

 

Det indvendige arbejde

 

Hovedledningsnettet i vejen færdiggøres i etaper, og når der er fyldt vand på systemet, aftales et tidspunkt for den indvendige installation.

Når du skifter til fjernvarme, skal dit nuværende naturgas- eller oliefyr erstattes af et fjernvarmeanlæg. Du kan vælge mellem 3 forskellige løsninger, når du skifter til fjernvarme

MODEL A: Vi har ansvaret for dit fjernvarmeanlæg

MODEL B: Du sørger selv for installation

MODEL C: Du står selv for dit fjernvarmeanlæg

Ønskes fjernvarmen suppleret med en anden varmekilde, som kræver tilslutning til det vandbårne anlæg, skal man vælge Model C, da NFV ikke tager ansvaret for andre energikilder.

 

Sådan installeres det nye fjernvarmeanlæg - Model A

 

 1. Vi aftaler, hvor fjernvarmeanlægget vil blive monteret inden opsætning.
  Placering skal være i umiddelbar nærhed af eksisterende installationer. Som udgangspunkt vil vi montere fjernvarmeanlægget, hvor det eksisterende fyr er monteret. Fjernvarmeenheden monteres mindst 80 cm over gulvet og med højst 190 cm til øverste kant.
      
 2. Vi nedtager og bortskaffer dit eksisterende fyr
  - så der bliver plads og klargjort til opsætning af dit nye fjernvarmeanlæg.
      
 3. Fjernvarmeanlægget tilsluttes eksisterende varme- og brugsvandsinstallationer.
  Installation sker efter de til enhver tid gældende tekniske bestemmelser. Har anlægget eksisterende cirkulationspumpe til det varme vand, som er i drift og funktionsdygtig, genbruges denne. Ellers bliver den udskiftet på ejerens regning.
    
 4. Fjernvarmeanlægget tilsluttes til eksisterende elforsyning.
  Fjernvarmeenheden tilsluttes den eksisterende lovlige elforsyning, højst 1,5 meter fra enheden. Stikkontakten skal indeholde ”jord”. Vi monterer også en udeføler til temperaturmåling og eventuelt en antenne til fjernaflæsning af fjernvarmemåleren.
    
 5. Når fjernvarmeanlægget er tilsluttet og indreguleret, vil vores tekniker gennemgå installationen med dig.
  Hvis vi har brug for at få adgang til din ejendom for at vedligeholde fjernvarmeanlægget, vil vi selvfølgelig sørge for at vise vores legitimation og give dig besked på forhånd.
    

Dimensioner

Højde: 80 cm

Bredde: 55 cm

Dybde: 40 cm

Fjernvarmeanlægget kan indbygges i et standard 60´er skab, eller leveres med hvidt kabinet uden beregning.

 

Efter installationen

Vores leveringsgrænse og ansvar for varmelevering, er umiddelbart efter fjernvarmeenheden

NFV sørger for at efterlade færrest mulige synlige spor efter installationsarbejdet, men der vil være synlige spor fra den eksisterende installation, som ikke udbedres af NFV såsom malerarbejde, udbedring af huller m.v.

Vandret gasaftræk gennem udvendig væg blændes med mørtel.

 

Ekstra arbejde, som ikke er inkluderet

Der kan forekomme ekstra arbejde, som ejer selv betaler.

 • Afblænding eller demontering af lodrette aftræk til/fra det gamle fyr, herunder aflukning af skorsten eller aftræksrør i top og/eller nedtagning og afmelding af skorsten.
   
 • Fjernelse og bortskaffelse af udvendig overjordisk olietank.
   
 • Nedtagning af åben ekspansionsbeholder eller varmtvandsbeholder på loftet.
   
 • Reparation af gulv under eksisterende fyr, kedel, varmtvandsbeholder, olietank og lignende.
   
 • Reparation af evt. pudsskader ved fjernelse af gasinstallation.
   
 • Udbedring af ulovlige elinstallationer, etablering af HPFI-relæ og fremføring af elforsyning til udtag højst 1,5 meter fra tilslutningsanlægget.
   
 • Aflukning eller etablering af gulvafløb.
   
 • Indvendigt flise-, tømrer- og snedkerarbejde samt retablering af andre overflader og anden belægning samt indvendigt og udvendigt malerarbejde.
   
 • Nye radiatorer, gulvvarme, termostatventiler og andre forbedringer, du ønsker i forbindelse med overgangen til fjernvarme.
   
 • Anden placering af tilslutningsanlæg, i forhold til placeringen af det eksisterende varmeanlæg.
   
 • Funktionsafprøvning ved hjælp af måleudstyr.

Får du brug for at få lavet nogle af disse ekstraarbejder, kan du få et tilbud fra den VVS-installatør, der laver installationen for NFV.

Du kan også bede et andet firma om at lave ekstraarbejdet.

Uanset hvem der vælges, betaler ejer selv for ekstraarbejdet.

  

Miljøfarlige stoffer og ulovlige installationer

Ejer har ansvaret for, at eksisterende varmeanlæg ikke rummer ulovlige installationer, sundheds- eller miljøskadelige stoffer 

Ejer har ansvaret for, at eksisterende varmeanlæg ikke rummer ulovlige installationer, asbest, PCB eller andre sundheds- eller miljøskadelige stoffer og har pligt til at orientere NFV, hvis der er kendskab eller mistanke hertil. Udbedring heraf sker for ejers regning.

Ved mistanke om asbest udtages en asbestprøve for ejers regning.

Du kan få oplyst saneringsprisen, inden arbejdet begynder.

Opdager NFV først ulovlige installationer eller miljøfarlige stoffer, når arbejdet er i gang, standses arbejdet indtil forholdene er udbedret.

Også her udføres arbejdet for ejers regning.

  

 

Udvendige arbejder i offentlig vej

Placering

Hovedledningsnettet etableres typisk i offentlig vej eller privat fællesvej. Placeringen af hovedledningen afhænger af mange ting, som f.eks. fremkommelighed under arbejdets udførsel, respektafstand til andre ledninger i jorden, statik, tilgængelighed for fremtidig vedligeholdelse, økonomi (færrest mulige meter og færrest mulige omlægninger af andre ledninger) osv.

Information

Før etableringen kan påbegynde, skal vejmyndigheden (Næstved kommune) udstede en gravetilladelse. Inden gravetilladelsen gives for en privat fællesvej, orienterer vejmyndigheden vejens beboer herom.

Alle beboer får første gang direkte besked af Næstved Fjernvarme om opstartsdato for anlægsarbejdet, herunder kontaktdata i tilfælde af problemer samt information om den forventet tid for arbejdets udførsel. Tidsplan og kontaktdata vil være tilgængelig på vores hjemmeside og vil løbende blive ajourført. Beboerne skal derefter selv holde sig orienteret om den gældende tidsplan.

Inden igangsætning af arbejdet i et område, opsættes vejinformationsskilte med kontaktdata til bygherre, rådgiver og entreprenør. Hvis der opleves problemer med tilgængelighed til sin ejendom, en afspærring, overkørsel, oprydning mv. kan man kontakte arbejdsmændene på stedet, for at få løst problemet. Hvis det ikke lykkes eller der er uenighed, om de faktisk forhold, kan Næstved Fjernvarmes ledelse på pladsen kontaktes (rådgivende ingeniørfirma).

Før opstart

Før arbejdets opstartes, gennemgås vejarealet med vejmyndigheden og/eller repræsentanter for den privat fællesvej, hvor vejens tilstand kortlægges. Kortlægningen bruges som reference for at vejen afleveres i samme stand, efter endt anlægsarbejde.

Ca. 5 dage før opstart af arbejdet på den enkelte vej, omdeler entreprenøren informationsskrivelse enten til beboernes postkasse, telefonopkald, e-mail eller SMS.

Reetablering af vejen

Reetableringen af vejen følger vejmyndighedens krav og anvisninger. Efter arbejdets udførsel reetableres vejen med en et specielt GAP-lag (asfalt). Dette er en meget grov og til tider ujævn asfalt, som IKKE er den endelige etablering. Dette GAP-lag skal ligge i ca. 12 måneder, inden det bliver udskiftet nyt jævnt slid-lag (asfalt).

Efter endt anlægsarbejde

Efter endt anlægsarbejde, laves en afleveringsforrentning med vejmyndigheden, som skal godkende det færdige arbejde. Ved privat fællesvej deltager repræsentanter fra grundejerforeningen i afleveringsforretningen.

Hvis grundejerforeningen/vejlauget ønsker et nyt slid-lag på hele vejbanen, kan der indgås aftale med Næstved Fjernvarme om medfinansiering af nyt slidlag i hele vejbanens brede, svarende til de omkostninger Næstved Fjernvarme ville havde haft ved et nyt asfaltslidlag i graverendens brede. Grundejerforeningen skal selv entrere med en asfalt-entreprenør og afregne med entreprenøren for hele asfaltbelægningen.

 

 

Det siger kunderne

Læs alle historier

Henrik slipper for bekymringer om gamle gasfyr-udgifter

Med et 22 år gammelt gasfyr, stod Henrik over for et vigtigt valg: Skulle han investere i et nyt gasfyr eller skifte til fjernvarme?

Den bedste løsning for den lille familie

Andreas og Simone på Åderupvej er glade for, at de har valgt fjernvarme.

Jesper fik besøg da røret dryppede

Røret drypper - nu ryger hele ferieopsparingen 😖
//