Fakta om CO2 udledning fra fjernvarme i Næstved

Energien til fjernvarme i Næstved fordeler sig med 98% overskudsvarme fra affaldsforbrænding og 2% naturgas.

I Danmark har myndighederne valgt, at affald, der ikke kan genanvendes, skal bortskaffes ved affaldsforbrænding, hvor dette er muligt. Alternativet hertil ville være deponering, hvilket også udleder CO2 og har andre negative miljøkonsekvenser.

I store dele af udlandet bortskaffes affald også ved forbrænding. I Danmark udnyttes energien fra forbrændingsprocessen og anvendes både til produktion af el og fjernvarme. I udlandet produceres kun el, mens resten af energien (ca. 60%) bortkøles.

Blev energien ikke udnyttet til fjernvarme, havde vi i stedet produceret fjernvarme ved brug af naturgas. I det tilfælde havde der været CO2-udledning fra både affaldsforbrænding og naturgas, hvorved CO2-udledningen havde været mere end dobbelt så stor.

Udnyttelse af overskudsvarmen fra affaldsforbrænding kan sammenlignes med udnyttelse af overskudsvarme fra andre industrivirksomheder, som eksempel kan nævnes Fensmark Fjernvarme, hvor man udnytter energien fra glasproduktionen hos Ardagh. Energien fra Ardagh er produceret på CO2-belastende naturgas. Når der er tale om udnyttelse af overskudsvarme betragtes energien som CO2-neutral, da energien fortrænger anden CO2-belastende brændsel.

Forbrænding af affald udleder CO2, som stammer fra plastikken i affaldet. CO2-indholdet bliver i dag målt i røgfanen. Omregnet udledes der 159 kg CO2 pr. produceret MWh. Til sammenligning udleder et individuelt naturgasfyr 240 kg/MWh. Et naturgasfyr udleder således 50% mere CO2 end fjernvarmen i Næstved.

AffaldPlus’ ejerkommuner startede i 2019 med at udsortere hårdt plastik fra det brændbare affald. Derudover arbejder myndighederne generelt på at nedbringe plastikmængden i affaldet. Ligesom der arbejdes på nye teknologier, som skal opfange CO2-en i røggassen.

Det forventes derfor, at CO2 i fjernvarmeenergien i Næstved allerede fra 2020 vil blive nedbragt yderligere end tilfældet er i dag.

Næstved Kommune og Energiklagenævnet har godkendt et projektforslag om udvidelse af fjernvarmeområdet i Næstved, som giver et samfundsøkonomisk overskud på 41 mio.kr. og reducerer CO2-udledningen med 27.000 ton. I den beregning betragtes affaldsvarme ikke som overskudsvarme. Hvis energien fra affaldsforbrænding blev betragtet som overskudsvarme ville CO2-reduktionen være 125.000 ton.

14. februar 2020

 

DOWNLOAD
Notat Om CO2